> Go to DVD
  Home
Contributors
> Contact Us

Chapter Name Contributed part
Chapter 1 Kiyoshi NARUSE Edit 1, 1.1., 1.3.1.
Yusuke TAKEHANA 1.2., 1.3.3.
Shoji FUKAMACHI 1.3.2.
Kouichi MARUYAMA 1.3.4.
Tomonori DEGUCHI 1.3.5.
Minoru TANAKA COLUMN 1.1.
Atsuko SHIMADA COLUMN 1.2.
Chapter 2 Shoji ODA Edit 2, 2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.3., 2.4., COLUMN 2.1.
Yasuhiro KAMEI Edit 2, 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
Tomonori DEGUCHI 2.2.2.
Ai SHINOMIYA 2.2.4., 2.2.5.
Katsutoshi NIWA 2.2.3.
Chapter 3 Kataaki OKUBO Edit 3, 3.2., 3.5., 3.6., COLUMN 3.1.
Ai SHINOMIYA 3.1.
Narisato HIRAI 3.2., 3.3.1
Akihiko WATANABE 3.3.2.
Takeshi KITANO 3.2., 3.7., 3.11.
Atsuko SHIMADA 3.8., 3.9., 3.10.
Kenji MURATA 3.4.
Tomonori DEGUCHI COLUMN 3.1.
Katsutoshi NIWA COLUMN 3.1.
Chapter 4 Hisashi HASHIMOTO Edit 4, 4.1.
Yasuhiro KAMEI 4.1. COLUMN 4.1.
Katsutoshi NIWA 4.2.
Takao SASADO 4.3., 4.4.
Chapter 5 Ai SHINOMIYA Edit 5, 5.2.1., 5.2.2., 5.2.5.
Minoru TANAKA Edit 5, 5.2.5.
Daisuke KOBAYASHI 5.1.1.
Yuko WAKAMATSU 5.2.1.
Tomonori DEGUCHI 5.2.1., 5.2.3.
Shoji FUKAMACHI 5.1.2.
Narisato HIRAI 5.2.5., COLUMN 5.1.
Masayuki IIGO 5.2.4.
Hisashi HASHIMOTO 5.2.1., 5.2.6.
Chapter 6 Minoru TANAKA Edit 6
Kataaki OKUBO 6.1.1., 6.1.2.
Yuji ISHIKAWA 6.1.2.
Shigeki YASUMASU 6.1.3., 6.2.
Hiroki YODA 6.1.4.
Joachim WITTBRODT 6.1.4.
Rie KUSAKABE 6.1.5.
Misato FUJITA 6.1.6.
Akira KUDO 6.1.6., 6.1.12., 6.1.13.
Kouichi MARUYAMA 6.1.7.
Ichiro IUCHI 6.1.7.
Kenji MURATA 6.1.8.
Eriko Shimada 6.1.8.
Norimasa IWANAMI 6.1.10.
Hisashi HASHIMOTO 6.1.9.
aisuke KOBAYASHI 6.1.11., 6.3., 6.4., 6.5., COLUMN 6.4.
Keiji INOHAYA 6.1.3., 6.1.12., COLUMN 6.1.
Yoshiro TAKANO 6.1.12.
Yuki NAKATANI 6.1.13.
Daisuke SAITO 6.1.14.
Takashi KAWASAKI COLUMN 6.2.
Shoji FUKAMACHI COLUMN 6.3.
Chapter 7 Masato KINOSHITA Edit 7, COLUMN 7.1., COLUMN 7.2., COLUMN 7.3.
Yasuhiro KAMEI Edit 7, 7.1., 7.2.
Kouichi MARUYAMA 7.2.
Takeshi KITANO 7.3., COLUMN 7.4.
Kataaki OKUBO 7.4.
Chapter 8 Masato KINOSHITA Edit 8., 8.6., COLUMN 8.1.
Narisato HIRAI Edit 8, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.
Masanori SEKI 8.4.
Norihisa TATARAZAKO 8.5.
Chapter 9 Kiyoshi NARUSE Edit 9, 9.1., 9.2.1., 9.3.1., COLUMN 9.1., COLUMN 9.2.
Xueyan SHEN COLUMN 9.2.
Daisuke KOBAYASHI 9.2.2., 9.3.1.
Chapter 10 Kenji MURATA Edit 10
Tomoko ISHIKAWA 10.1.
Yasuhiro KAMEI 10.1. 10.8.
Akihiko WATANABE 10.2.
Yukihiro HIROSE 10.3.
Daisuke SAITO 10.4.
Daisuke KOBAYASHI 10.5.
Atsuko SHIMADA 10.5.
Kouichi MARUYAMA 10.5.
Ekaterina BUBENSHCHIKOVA 10.6.
Elena KAFTANOVSKAYA 10.6.
Hisashi HASHIMOTO 10.6.
Yuko WAKAMATSU 10.6.
Tomonori DEGUCHI 10.7.
Yasuhiro TONOYAMA 10.9.
Shogo OKA 10.9.
Appendix Mariko KONDO Appendix 1, 2
Masato KINOSHITA Appendix 3
Koichi MARUYAMA Appendix 4
DVD Tomonori DEGUCHI Chief Edit (design, writing HTML, User Guide)
Yasuhiro KAMEI Edit (design, edit movie)
Shoji ODA Edit
Masato KINOSHITA Edit
Takao SASADO Edit
Mariko KONDO Edit